Marvel

X-Men #37 VF-

X-Men #37 VF- Story by Roy Thomas